Ranch Locations

Ranch 1
Ichiji ICHIMACHI – 1914-1929
Gosaku YOKOTA
ASHIZAWA
Akira ISHIBASHI – 1942
Ranch 17
Saisuke OHNO
Hideo TAKENAGA
Ranch 33
Kenji KADONAGA - 1942
Ranch 2
Fusajiro HAYAKAWA – 1918
N. HAYAKAWA - 1940
MATSUDA
N. YAMAMOTO - 1940
Gosaku YOKOTA
Ranch 18
Jozo OHNO
Joe OHNO
Kazuo YOSHIMOTO - 1942
Ranch 34
Kenji KADONAGA - 1942
Ranch 3
Tsunejiro MIURA – 1918
Fusajiro HAYAKAWA – 1918
N. HAYAKAWA - 1940
Akira ISHIBASHI – 1942
Kintaro KADONAGA
Ranch 19
Kiyoshi YAZAKI
Masaichi ISHIBASHI - 1942
Ranch 35 [approx. 1 mile NW of Pt. Vicente, per Bancroft list]
ENDO
SUMI
Kichiro NAKATANI – 1918
Kumaichi SHIMADA – Employee, 1918
Kenji KADONAGA - 1942
Ranch 4
Kumekichi ISHIBASHI
Masaichi ISHIBASHI – 1942
Ranch 20
H. YASUI - 1940
K. GOTO -1940
Masaichi ISHIBASHI - 1942
Ranch 36 [west side of Gaffey, south of Anaheim – “Five Points”]
HATA
T. HIMAMOTO - 1942 [HIWAMOTO?]
Ranch 5
Natsunosuke ASAHI
HARADA
Kazuo NAKANO – 1942
Yujiro NAKANO - 1920
SAKAI
Ranch 21
Sadao HASHIMOTO - 1918
George ISHIBASHI
Ichiro ISHIBASHI
Ranch 37
Tanosuke HATASHITA
Hideo TAKENAGA - 1942
Ranch 6 Ranch 22
Masa KADONAGA
T. TAKENAGA - 1942
Ranch 38
TAMURA
Seiji ONISHI - 1942
Ranch 7
K. James ISHIBASHI – 1942
Tomizo ISHIBASHI
TAKAHASHI
Ranch 23
Hikojiro INUMARU - 1918
Atsushi SAKAMOTO - 1942
Ranch 40
Hideo TAKENAGA - 1942
Ranch 8
HAMADA
NAKADA
Phillip Masa ASHIMOTO
Masaichi ISHIBASHI - 1942
Ranch 24
Kenji UYENO
Ranch 41
Nakajiro MIKI - 1918
Ryoko MIKI - 1940
Seiji ONISHI & Tsutomi TAKENAGA, 1942
Ranch 9
MAYE
Chozo TSUBOCHI
Ranch 25
SUMINO
SUMIDA
N. HASEGAWA - 1940
K. ISHIBASHI & T. TAKENAGA - 1942
Ranch 42
Seiji ONISHI, 1942
Ranch 10
Tomizo ISHIBASHI - 1917
YAZAWA
YAMAMOTO
M. ISHIBASHI - 1942
Ranch 26-
UCHIKOSHI
Genichi MOTOIKE - 1940
Kenichi UYENO - 1942
Ranch 43 [NE corner Carillo & Paseo Lunado, per Bancroft, 1942]
Phillip Masao ASHIMOTO - 1942
Hideo TAKENAGA - 1942
Ranch 11
HAMAGUCHI
Y. KAWASHIRI - 1940
Ranch 27
Sutejiro MURAGISHI
Ichiro ISHIBASHI - 1942

A.E. HANSEN [Narbonne & Palos Verdes Drive No., Rolling Hills]
     Kitoshi HATADA - 1942

A.E. HANSEN [N of NW corner Narbonne & Palos Verdes Drive]
Shigeko OSHIBA - 1942

A.E. HANSEN [SW corner Crenshaw & Hwy 101, Rolling Hills]
Akiko KATO - 1942

Ranch 12
Tomonoshin YOSHIMOTO - 1940
Kazuo YOSHIMOTO - 1942
Ranch 28
Sazahei HIROSE
Mosaburo KIRIHARA, employee - 1918
Ichiro ISHIBASHI - 1942
A -- San Pedro Vegetable Association Buildings
Ranch 13
OISHI
SUGIMOTO
Ranch 29
YAMAGUCHI
TAKENAGA
Toshi INO
B -- Japanese Language School and Community Buildings
Ranch 14
Hirohisa KUBOTA
Yojiro KUBOTA, 1940
Kazuo YOSHIMOTO, 1942
Ranch 30
Kunijiro SATO
 
Ranch 15
Ichiji ICHIMACHI, 1934-35
Jusaku KOBAYASHI, 1918
MARUYAMA
KADONAGA – 1942
Ranch 31
Kosuke HATASHITA
 
Ranch 16
T. KIMURA - 1940
Kazuo YOSHIMOTO - 1942
Ranch 32
SHOJI
Hideo TAKENAGA
Masao ASHIMOTO – 1942